کارت خرید

مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
KVM2 - CPU: 2 Cores
RAM: 2GB
Disk: 30GB
Bandwidth: 2TB
IPv4: 1
IPv6: /64

KVM4 - CPU: 2 Cores
RAM: 4GB
Disk: 60GB
Bandwidth: 4TB
IPv4: 1
IPv6: /64

KVM6 - CPU: 3 Cores
RAM: 6GB
Disk: 90GB
Bandwidth: 6TB
IPv4: 1
IPv6: /64

KVM8 - CPU: 4 Cores
RAM: 8GB
Disk: 120GB
Bandwidth: 8TB
IPv4: 1
IPv6: /64

KVM10 - CPU: 5 Cores
RAM: 10GB
Disk: 150GB
Bandwidth: 10TB
IPv4: 1
IPv6: /64

KVM12 - CPU: 6 Cores
RAM: 12GB
Disk: 180GB
Bandwidth: 12TB
IPv4: 1
IPv6: /64

KVM24 - CPU: 8 Cores
RAM: 24GB
Disk: 360GB
Bandwidth: 24TB
IPv4: 1
IPv6: /64

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (100.26.179.196) وارد شده است.